venerdì, luglio 27, 2007

Petition: more Latin on Vatican site

I just discovered a petition to the pope for more use of Latin, the language of the Church, on the official site of the Vatican.

Sign it, and spread the word!

giovedì, luglio 26, 2007

Tidens tecken

En artikel i SvD visar tydligt att Sverige står i spetsen i kampen för att få Europa att överge allt vad kulturbärande heter. Bort med all historia och värdefullt vetande och allmän bildning (medveten särskrivning) och in med värdelösa låtsasutbildningar i dekadens.

Det är illa nog att erbjuda kvällskurser i något flamsämne, men att inrätta mastersutbildning i sexologi? Kom igen. Och vad väljer man att slänga ut? Någon annan dagslängeutbildning som tappat intresserade? Nejdå. Man slänger ut Latin. Hur i hela friden tänker de?

Till alla de som tror att Sverige är ett bra land: Det enda detta land är bra på är att lokalisera de tidlösa kunskaperna och värderingarna och torka sig där bak med dem. Jag skäms för mitt land.


giovedì, luglio 19, 2007

Namninsamling för extraordinarie form i GBG

Utan vidare startade jag idag en namninsamling för regelbundet firande av Mässan enligt extraordinarie ("Tridentinsk") form i Göteborg. Summorum Pontificum (motu propriot som fr.o..m. 14 sept 2007 tar bort kravet på biskopligt godkännande för sådant firande) specificerar inte något antal lekmän som behövs för att kravet på en "stabil grupp" ska uppfyllas, men med tanke på hur stort behovet är av t.ex. den ungerska missionen i Sverige och att den trots allt existerar är jag övertygad om att det inte behövs så fasligt många underskrifter för att kravet skall anses vara uppfyllt vad avser firande i GBG.

Skriv på och sprid!

UPPDATERING: efter två dygn hade jag redan över 20 underskrifter. Vilket i min mening är tillräckligt många för att kunna utgöra en "stabil grupp". Dock tar jag hellre det säkra före det osäkra - jag väntar helst tills jag har 50 underskrifter innan jag visar listan för kyrkoherden. Men även om det skulle bli fler än så inom närmsta veckan vill jag ändå vänta åtminstone kanske två-tre veckor till, för att försäkra mig om att de flesta som är öppet intresserade ska hinna höra talas om listan och skriva på. Skulle det vara färre än 50 efter denna vänteperiod är jag ändå övertygad om att 35-40 underskrifter borde vara tillräckligt.

mercoledì, luglio 18, 2007

Kvinnopräster i Katolska Kyrkan?

Det går sällan många dagar mellan medias antikatolikpropagandaartiklar (långt, men tyvärr användbart ord), något man efter ett tag lär sig sluta låta förstöra ens dag. Vad jag dock inte ännu slutat störa mig på är när folk som utger sig för att vara katoliker sväljer liberalidéerna med hull och hår utan att ens kolla fakta och, inte minst, Kyrkans lära. Här följer ett blogginlägg på svenska som jag läste nyligen:

Så har nyheterna blåsts upp igen om rekordstora skadestånd till dem som råkat ut för pedofilpräster - denna gång i Los Angeles - skadestånd som sannolikt skulle ha blivit ännu större ifall det hade hamnat i rätten.

Redan i inledningen kommer sakfel: Förövarna var i majoriteten av fallen inte pedofiler utan homofiler: offren var övervägande män, och den stora gruppen var tonåringar, pubertetspojkar.


Man kan undra vad som händer med förövarna - går de fria nu tack vare skadestånden? Vidtas inga åtgärder? Och vad gör man framöver för att detta inte ska hända igen?


Beträffande vad som gjorts efter upptäckten av brotten hänvisar jag till följande graf:


och vad gäller förebyggande arbete är detta redan gjort. Liberalgenerationen är på utdöende, och därmed homofilprästerna:
När ska man öppna dörrarna för normalt funtade prästkandidater (bl.a. gifta män och kvnnor)?


Normalt funtade präster ÄR välkomna, däremot inte ansökande med problem med sin sexualitet. Som skribenten kanske känner till utfärdades kort efter upptäckten av homofilskandalen ett dokument som förbjuder personer med homosexuella tendenser att antas till prästutbildning, samt ett påbud att alla USA:s prästseminarier skulle kontrolleras.

Sedan till den odödliga (åtminstone tills 68-orna dött ut) "frågan" om prästinnor. Vatikanen har med all tydlighet fastslagit att det inte ligger i Kyrkans mandat att viga kvinnor till präster: Jesus valde enbart manliga apostlar, och hade han velat kalla kvinnor till denna tjänst hade han förstås gjort det. Ordinatio Sacerdotalis är det senaste i raden av dokument att klargöra att det är slutdiskuterat i frågan. punkt 4 lyder på engelska:
4. Although the teaching that priestly ordination is to be reserved to men alone has been preserved by the constant and universal Tradition of the Church and firmly taught by the Magisterium in its more recent documents, at the present time in some places it is nonetheless considered still open to debate, or the Church's judgment that women are not to be admitted to ordination is considered to have a merely disciplinary force.

Wherefore, in order that all doubt may be removed regarding a matter of great importance, a matter which pertains to the Church's divine constitution itself, in virtue of my ministry of confirming the brethren (cf. Lk 22:32) I declare that the Church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women and that this judgment is to be definitively held by all the Church's faithful.

Invoking an abundance of divine assistance upon you, venerable brothers, and upon all the faithful, I impart my apostolic blessing.


Roma locuta est, causa finita.

Är individers missgärningar kyrkans ansvar - borde de inte ställas till svars personligen? (I och för sig har kyrkan i detta fall viss del i skulden eftersom man bara har förflyttat förövarna - men ytterst - har individen inget eget ansvar om denne är anställd av kyrkan?)


"Kyrkan" har inte "bara flyttat runt" dem. Vissa idioter till biskopar har dock som hon säger flyttat runt inte bara engångsförbrytare i hopp om bättring, utan även flergångsförbrytare. Vore jag påven skulle jag låta dem bli nuntier i Burundi eller Ekvatiorialguinea. I den mån de känt till förbrytelserna efter omflyttning utan att åtgärda saken är de lika skyldiga som förövarna själva.

DN sammanfattar det som också är mina frågor bra:

"Påven Benedictus XV har i försiktiga ordalag sagt att katolska kyrkan måste vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet och återvinna ett förtroende som gått förlorat.

Men Vatikanen har ännu inte visat någon beredskap att diskutera mer radikala förändringar som en del kritiker ser som nödvändiga: ett upphävande av celibatet, rätt för präster att ingå giftermål och öppen dörr för kvinnliga präster."


Celibatet har ingenting med saken att göra. Förövarna utgör för det första en mycket liten procentandel av prästerskapet, och för det andra var majoriteten av offren pojkar. Om man vill göra ett sådant sakförhållande till ett problem med celibat måste man i konsekvensens namn förespråka homogifte mellan personer med en åldersskillnad på i de flesta fall över 30 år. Beträffande kvinnopräster är det fortfarande inte en fråga om "rättigheter" utan om att Kyrkan har i uppdrag att följa Jesus Kristus, inte de senaste 50 årens liberalagenda. Prästämbetet är inte en rättighet, det är ett kall.

Källor:
Closed Cafeteria
Ordinatio Sacerdotalis

giovedì, luglio 12, 2007

Papal Icons


I am happy to present to my huge circle of readers a little something that I've been doing instead of what I should have, during spring. It is a small... well actually not really small.. it really is quite big... nevermind - it is a collection of icons, in the form of png images, depicting every pope from S. Peter to Benedict XVI, copies of their official pictures hanging along the roof of S Paolo fuori le mura in Rome.
To download this set, just click here. But please read the readme. I spent hours and hours of work on this, so any public use of this needs my approval, and reference to me and/or this blog. Thank you.

mercoledì, luglio 11, 2007

Religion for dummies, part 1

found this while blogsurfing.

THE FOUR RELIGIOUS TRUTHS

1. Muslims do not recognize Jews as God's chosen people.

2. Jews do not recognize Jesus as the Messiah.

3. Protestants do not recognize the Pope as the leader of the Christian World.

4. Baptists do not recognize each other at Hooters.

Was that hard to say?


"So far the conclusions of intelligence analysts assigned to the project, who include both private contractors and career military officials, contradict the commonly held notion that Islam is a peaceful religion hijacked or distorted by terrorists. They've found that the terrorists for the most part are following a war-fighting doctrine articulated through Muhammad in the Quran, elaborated on in the hadiths, codified in Islamic or sharia law, and reinforced by recent interpretations or fatwahs."

taken from here.

giovedì, luglio 05, 2007

Användbar förkortning

Surfade runt lite idag och stötte på en sida som sammanfattade en artikel där en före detta redaktör och medgrundare till en tidning med unga homosexuella amerikaner som målgrupp berättar hur han blivit botad, en omvändelse han tillskriver Gud.

I sammanfattningen av artikeln begagnas en förkortning jag inte tidigare sett, men som är bra och naturligtvis politiskt inkorrekt: SSAD
SSAD står naturligtvis för "Same Sex Attraction Disorder", och skall per omgående införlivas i mitt naturliga engelskspråkiga ordflöde.

Det enda som saknar är en lika välljudande svensk förkortning.

P.S.
Ursäkta den senaste tidens brist på uppdateringar. Det finns inga bra bortförklaringar. Mea culpa.